پروژه اینترکام صنعتی

 

با پیشرفت صنعت و گسترش مراکز صنعتی و ادارات و کارخانجات جهت ایجاد هماهنگی و مدیریت بهتر در این فضاها نیازهای جدیدی نمایان گردید، از آن جمله نیاز به پخش پیغامها، اطلاعات و یا اعلان شرایط اضطراری در سطح عمومی و همچنین نیاز به وجود یک سیستم ارتباط داخلی در محیط های صنعتی پایه های طراحی سیستم های پیجینگ و اینترکام شکل داد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی این دستگاهها دارای قابلیت های متعدد جهت سهولت در ایجاد ارتباط با بهترین کیفیت می باشند.

 

امکان برقرار ارتباط صوتی

به کمک این سیستم امکان پخش یک پیغام از طرف اپراتور سیستم و یا هر یک از اینترکام های متصل به سیستم بر روی کلیه و یا تعداد تعریف شده ای از بلندگوها مقدور می باشد همچنین اپراتور دستگاه در صورت لزوم امکان برقراری ارتباط صوتی با هریک از اینترکامها را دارد و بصورت بالعکس هر یک از اینترکامها نیز امکان ایجاد ارتباط با اپراتور و یا هریک از اینترکام های دیگر متصل به سیستم را دارا می باشند.