کنترل پنل ماتریس

کنترل پنل به منظور پیکربندی ماتریس های صدا و تصویر توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

کنترل پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال

این محصول یک کنترل‌پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال است که اتصال کنترل‌پنل و روتر توسط رابط شبکه و پروتکل قابل اطمینان TCP/IP برقرار می‌شود. این کنترل‌پنل دارای 54 کلید با سه رنگ متفاوت است که در مدهای Category و Button Per Source (BPS) قابل استفاده می‌باشد.

بیشتر
کنترل پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال

کنترل پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال

این محصول یک کنترل پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال است که اتصال کنترل‌پنل و روتر توسط رابط شبکه و پروتکل قابل اطمینان TCP/IP برقرار می‌شود. این کنترل‌پنل دارای 32 کلید با سه رنگ متفاوت است که در مدهای Category و Button Per Source (BPS) قابل استفاده می‌باشد.

بیشتر
کنترل پنل قابل پیکربندی برای انواع روترهای صدا و تصویر آنالوگ و دیجیتال