مالتی پلکسر نوری

ادغام و جداسازی سیگنال های نوری با طول موج های مختلف وظیفه مالتی پلکسرهای نوری است. مالتی پلکسر های نوری CWDM امکان انتقال 18 طول موج با فاصله 20 نانومتر از یکدیگر را در طیف 1270 نانومتر تا 1610 نانومتر فرآهم میکنند.

مالتی پلکسر و دی‌ مالتی پلکسر پسیو سیگنال‌های نوری

این محصول یک مالتی پلکسر و دی‌مالتی پلکسر پسیو سیگنال‌های نوری است که امکان عبور سیگنال‌های نوری با طول موج‌های مختلف را از طریق یک لینک فیبر نوری فراهم می‌کند. این محصول 18 سیگنال با طول موج‌های متفاوت از فیبرهای نوری مختلف را در یک فیبر نوری ترکیب می‌کند و یا 18 سیگنال با طول موج‌های متفاوت از یک فیبر نوری را به 18 کانال فیبر نوری تبدیل می‌کند.

بیشتر
مالتی پلکسر و دی‌ مالتی پلکسر پسیو سیگنال‌های نوری