سابرک و تجهیزات جانبی

میزبان مطمئن کارت های صمیم

سـابـرک هـای صمیـم به منـظـور تبـادل پــرســرعـت اطـلاعــات بیـن کـارت هـا، همچـنین جهت کنتــرل و مانیتـورینــگ به کـار می رونـد. کنتــرل و پایـش کـارت‌هـا و منـابع تـغذیــه سـابــرک از طـریـق SNMP واسـط کـاربــری تحـت وب و نمـایشـگر تعبـیه شـده در پـنل جـلـوی سابرک امـکان‌پذیــر مـی‌باشـد.

سابرک یک یونیت

سابرک تک یونیت صمیم یک فریم 1RU استاندارد برای استفاده از کارت های شرکت صمیم است که می‌تواند چهار کارت با بک پنل تک و یا دو کارت با بک پنل دوبل را در خود جای دهد.

بیشتر
سابرک یک یونیت

سابرک سه یونیت

سابرک سه یونیت یک فریم 3RU استاندارد برای استفاده از کارت های شرکت صمیم است که می‌تواند تا 15 کارت با بک پنل تک و یا هشت کارت با بک پنل دوبل از انواع مختلف را، در خود جای دهد.

بیشتر
سابرک سه یونیت