ریمالتی پلکسر TS

دریافت، پردازش و اعمال تغییرات در چینش و جداول محتوای فشرده صدا و تصویر (TS) از نیازهای اساسی چرخه پخش محتوا است.
پایداری در دراز مدت و شرایط محیطی مختلف، پشتیبانی از بروزترین استانداردها و کنترل و مانیتوریگ از راه دور از ویژگی‌های کلیدی این محصولات است

رمزگذاری و رمزگشایی سرویس های صدا و تصویر با فرمت SD و HD

این کارت یــک مــاژول حرفــه ای بــرای انجــام عملیــات ریمالتــی پلکــس، رمزگــذاری و رمزگشــایی ســرویس های صــدا و تصویــر بــا فرمــت SD و HD می‌باشــد کــه اســتریم SPTS و MPTS را بــرای پخــش DVB-T/T2 ,DVB-S/S2 و DVB-C و شــبکه های IPTV مهیــا می کنــد. RMX-0510 راه حــل مطمئــن بــرای ماکــس و دیماکــس تــا پنــج ورودی ASI در قالــب دو خروجــی مســتقل ASI و IP می باشــد.

بیشتر
رمزگذاری و رمزگشایی سرویس های صدا و تصویر با فرمت SD و HD

ریمالتی پلکسر 

این دســتگاه یـک سیســتم ریمالتــی پلکســر Transport Stream اســت کــه ورودی هــای ASI و DVB-S/S2 را دریافــت می کنــد. ایــن سیســتم کــه در ابعــاد 1RU عرضــه می گــردد، دارای ســه ورودی ســیگنال RF ماهــواره مطابــق بــا اســتانداردهای DVB-S/S2 و همچنیــن ســه ســیگنال وروی DVB-ASI می باشــد.

بیشتر
ریمالتی پلکسر