شرکت مهندسی صمیم»محصولات»ریمالتی پلکسر TS»رمزگذاری و رمزگشایی سرویس های صدا و تصویر با فرمت SD و HD

رمزگذاری و رمزگشایی سرویس های صدا و تصویر با فرمت SD و HD

 • این کارت یــک مــاژول حرفــه ای بــرای انجــام عملیــات ریمالتــی پلکــس، رمزگــذاری و رمزگشــایی ســرویس های صــدا و تصویــر بــا فرمــت SD و HD می باشــد کــه اســتریم SPTS و MPTS را بــرای پخــش DVB-T/T2 ,DVB-S/S2 و DVB-C و شــبکه های IPTV مهیــا می کنــد. RMX-0510 راه حــل مطمئــن بــرای ماکــس و دیماکــس تــا پنــج ورودی ASI در قالــب دو خروجــی مســتقل ASI و IP می باشــد.

انجـام عملیـات رمزگذاری و رمزگشایی سرویس های صدا و تصویر با فرمت SD و HD

این کارت آنالیــز پیشــرفته ی TSرا بــرای ورودی هــا، پشــتیبانی و میــزان دقیــق نــرخ بیــت، اختصــاص دســتی و خــودکار PID و نیــز ســرویس فیلترینــگ را انجــام می دهــد. همچنیــن جــداول SI را تولیــد و پــردازش می کنــد تــا امــکان برودکســت مجـدد فراهـم شـود. ایـن کارت توانایـی تولیـد و پـردازش جـداول PSI/SI مطابـق بـا اسـتاندارد ETS 300 486 و نیـز PCR re-stamping را داراسـت. نشـانگرهایی روی کارت جهـت اطـاع از وضعیـت کاری کارت در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

 •  دو خروجی مستقل ASI
 • آنالیز کامل ورودی های ASI و نمایش لیست سرویس به همراه PID ها و نرخ بیت دقیق زمان واقعی
 • نمایش نرخ بیت دقیق ورودی ها و خروجی ها از طریق نرم افزار
 • تنظیم نرخ بیت خروجیها (kbps) به صورت دقیق و مستقل
 • قابلیت PCR re-stamping 
 • تولید کامل جداول SI و PSI تا 8191 عدد PIDs و پشتیبانی برای هر خروجی
 • قابلیت کنترل و مانیتورینگ
 • قابلیت PID re-mapping به صورت خودکار
 • قابلیت PID re-mapping دستی و اجتناب کردن از مغایرت های PIDدر خروجی ها
 • قابلیت حذف و اضافه کردن در سطح سرویس ها
 • قابلیت تولید کامل جدول :NIT وارد کردن شماره کانال منطقی (LCN) و وارد کردن چندین TS IDبرای انواع مختلف مدولاسیون (ماهواره، پخش زمینی، کابلی و غیره)
 • وارد کردن جدول EIT از یکی از ورودی ها
 • رمزگذاری و رمزگشایی BISS
 • قابلیت ارائه خروجی به صورت شبکه
 • سازگاری با سابرک های 3RU شرکت صمیم (S)

 

 

 

 • قابل نصب در رک های 19 اینچی
 • سهولت در گسترش سیستم اینترکام و افزودن کاربران جدید
 • امکان توسعه نرم افزاری و به روزرسانی کلیه نرم افزارها از راه دور
 • پشتیبانی از کدک‌های ITU-G.722 و ITU-G.711
 • پشتیبانی از استاندارد EBU-TECH 3347
 • پشتیبانی از نرخ‌های نمونه‌برداری 16/48 Kbps
 • امکان مدیریت، پایش و نظارت بر فعالیت سیستم
 • کنترل و مانیتورینگ و پیکربندی کلیه سیستم ها از طریق نرم افزار جامع نظارت و مانیتورینگ
 • قابلیت تهیه لاگ تا دو هفته از مکالمات صورت گرفته
 • امکان فشرده‌سازی صدا و عملکرد مناسب با حداقل پهنای باند
 • امکان برقراری مکالمه چند کاربر به صورت گروهی
 • امنیت بالا در مکالمات کاربران