ریمالتی پلکسر 

 • این دســتگاه یـک سیســتم ریمالتــی پلکســر Transport Stream اســت کــه ورودی هــای ASI و DVB-S/S2 را دریافــت می کنــد. ایــن سیســتم کــه در ابعــاد 1RU عرضــه می گــردد، دارای ســه ورودی ســیگنال RF ماهــواره مطابــق بــا اســتانداردهای DVB-S/S2 و همچنیــن ســه ســیگنال وروی DVB-ASI می باشــد.

ایــن سیسـتم دو ریمالتـی پلکسـر مسـتقل و قدرتمنـد دارد کـه امـکان اضافـه و کـم کـردن سـرویس های موجـود را در دو خروجـی و ویرایـش و ایجـاد جـداول PSI را بـرای کاربـر فراهـم سـاخته اسـت. این محصول دارای دو طبقـه سـوئیچ هوشـمند بـرای هـر بلـوک ریماکـس اسـت کـه براسـاس آنالیـز دو اولویـت اول ،TR 101 290 قابلیـت سـوئیچ بـر روی خطـوط رزرو (ASI) را در شـرایط خـاص فراهـم می کنـد.

خروجـی هـر طبقـه ریماکـس از طریـق دو سـیگنال ASI بـرای کاربـر فراهـم می باشـد بـه عنـوان یـک گزینـه ی قابـل سـفارش توسـط مشـتری، ایـن سیسـتم می توانـد خروجـی طبقـه ریماکـس خـود را از طریـق واسـط شـبکه و کانکتـور RJ45 در قالـب بسـته های UDP و RTP ارسـال نمایـد. بـا توجـه بـه تنـوع واسـطه های ورودی و خروجـی در ایـن دسـتگاه، می تـوان از آن بـه عنـوان یـک راه حـل بهینـه در کاربردهـای Headend اسـتفاده نمـود. همچنیـن کنتـرل و مانیتورینـگ سیسـتم از طریـق Web Browser و پنـل جلـوی دسـتگاه بـرای کاربـر فراهـم می باشـد.

 • سه ورودی RF DVB-S/S2 با قابلیت دریافت سیگنال 950-2150 MHz و 1–45 MSymb/s
 •  سه ورودی DVB-ASIبا نرخ بیت حداکثر 100
 • دو خروجی DVBASIمستقل
 • خروجی Loop RF برای هر یک از ورودی های R
 • تشخیص اتوماتیک وجود سیگنالهای RF و ASI ورودی
 • استخراج و نمایش اتوماتیک سرویسهای موجود در هر یک از ورودی های سیستم
 • تخصیص خودکار و دستیPIDها
 • قابلیت تنظیم خروجیها به صورت اضافه و کم کردن در حد سرویس
 • قابلیت PCR re-stamping 
 • امکان ُ دیکدکردن سرویس های BISS شده ای که در هر یک از خروجی ها قرار گرفته اند
 • قابلیت انتخاب کلیدهای BISS نامحدود
 • قابلیت دیکد کردن هر یک از مؤلفه های صدا و تصویر در سرویس BISS شده به صورت مستقل از هم
 • امکان تنظیم جداول TOTو NIT از طریق وب
 • سیستم ذخیره و ثبت آلارم ها از قبیل RF Lock, RF Unlock, ASI Sync, Output Over Flow, Power Fail 
 • سوئیچ داخلی جهت انتخاب نوع سیگنالهای خروجی دستگاه (RF/ASI/RMX)
 • امکان استریمینگ خروجی و ورودی های ریماکس بر روی پورت گیگابیت حداکثر تا 800 مگابیت بر ثانیه (آپشن)
 • قابلیت کنترل از طریق پنل جلو با کاربری آسان از طریق نمایشگر LCD و صفحه کلید
 • قابلیت کنترل از طریق وب
 • استفاده از دو منبع تغذیه ی Main و Redundant هر یک با توان 65 وات
 • دو Jet Fan و سیستم نمایش وضعیت دمای داخلی و نمایش آلارم از کار افتادن فن